Toimintasäännöt

Rauman Urheilijat ry
TOIMINTASÄÄNNÖT


1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli
Yhdistyksen nimi on Rauman Urheilijat ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Rauman kaupunki Länsi-Suomen läänissä.
Yhdistys on perustettu heinäkuun 20 päivänä 1893 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran kieli on suomi.
Seuran toiminta-alueena on Rauman kaupunki ja sen ympäristö.


2 § Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.


3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoitustaan seura toteuttaa:
1 Tarjoamalla jäsenilleen
− kilpailutoimintaa
− koulutustoimintaa
− valmennus- ja harjoitustoimintaa
− nuorisotoimintaa
− tiedotus- ja suhdetoimintaa
− kuntoliikuntaa
− muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia
2 Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.
3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi seura voi
− ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, sekä
− hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.


4 § Seuran jäsenyys
Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.


5 § Seuran jäsenet
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.
Ansio- tai kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua johtokunnan esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Ansio- ja kunniajäsenen arvot ovat elinikäisiä.
Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.


6 § Seurasta eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.


7 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet
Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan. Mikäli erottamisen syynä ei ole jäsenmaksun maksamatta jättäminen, johtokunnan on ennen erottamispäätöstä annettava jäsenelle mahdollisuus selvityksen antamiseen ilmoittamalla jäsenelle erottamisaikeesta kirjallisesti vähintään kahdeksan (8) päivää ennen johtokunnan kokousta. Jäsen voi antaa selvityksen joko kirjallisesti tai suullisesti johtokunnan kokouksessa.

Johtokunta voi myös evätä äänioikeuden maksuvelvollisuuden laiminlyöneeltä jäseneltä seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksen päättämään päivämäärään mennessä. Johtokunta päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista,
jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Seuran asemasta voi kurinpitotoimista päättää lajin kansallinen liitto sen säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.


Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.


Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.


8 § Liittymis- ja jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Ansiojäseniltä, kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.


Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä
nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos 

− hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 25 vuotta tai
− on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 10 vuoden jäsenmaksut tai
− on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.


Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.


9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta sanomalehtiilmoituksella johtokunnan kokouksen määräämässä paikallisessa lehdessä.

10 § Kevät- ja syyskokous
Kevätkokouksen asiat:
1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7 Käsitellään kokouskutsussa erikseen mainitut ja muut johtokunnan esittämät asiat
8 Päätetään kokous


Syyskokouksen asiat
1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
6 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
8 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja . Sama henkilö voi toimia puheenjohtajana viisi vuotta yhtäjaksoisesti.
9 Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
10 Valitaan yksi (tai kaksi) tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia
11 Valitaan jäsenten keskuudesta puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilulajia edustavaan jaostoon
12 Käsitellään kokouskutsussa erikseen mainitut ja muut johtokunnan esittämät asiat
13 Päätetään kokous


Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on
tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.


11 § Seuran ylimääräinen kokous
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka
vuoksi kokous on koollekutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa, siitä kun
jäsenet ovat tehneet siitä edellämainitulla tavalla esityksen.


12 § Pöytäkirja
Seuran, sen johtokunnan ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.


Johtokunnan ja jaostojen pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.


13 § Äänestys
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa
suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.


Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, ansiojäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä lukuunottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

14 § Seuran hallinto
Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut seitsemän jäsentä. Johtokunnan jäsenistä neljä on erovuorossa parillisen ja kolme parittoman vuoden alkaessa. Ensimmäisellä kerralla eroavat valitaan arvan perusteella.

Johtokunta valitsee keskuudestaan toimintavuodeksi varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi toimintavuodeksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.


Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.


Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään kolme sen jäsenistä on saapuvilla.


Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
3 Vastata seuran taloudesta
4 Pitää jäsenluetteloa
5 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
6 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraava toimintavuotta varten
7 Johtaa seuran tiedotustoimintaa
8 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
9 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
10 Päättää seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä sekä seuran
edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä.
11 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
12 Määritellä ansio- ja kunniajäsenen arvojen myöntämisperusteet ja tehdä esitykset ansio- ja kunniajäseniksi kutsumisista
13 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
14 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

15 § Tilivuosi
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.


16 § Nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.


17 § Jaostot
Jaostot ovat velvollisia oman urheilulajinsa osalta hoitamaan johtokunnan niille osoittamat tehtävät .

Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran johtokunta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.


18 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.


19 § Seuran purkaminen
Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.


20 § Seuran varojen luovuttaminen
Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toimintaalueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.


Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.


21 § Saavutetut jäsenoikeudet
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.